Project Description

دوره نفس آنوشا

گشودن دریچه ذهن و نگریستن به درون ؛ روی برگرداندن از همه موضوعات بیرونی و پرداختن به درون و جستن آن یگانه واقعیت ..
ما در دنیایی زندگی می کنیم که کلماتی مانند مدیتیشن ،اگاهي ،تمرکز و توجه ، و عباراتی نظیر اینها را زیاد می شنویم. امروزه هر کسی برای رسیدن به آرامش محض به هر ریسمانی چنگ می زند تا شاید به آن چیزی که می خواهد برسد. یکی از این روش ها انجام مدیتیشن است
مشکلات امروز انسان‌‌ها این است که در طول زندگی در حال به سر نمی‌برند و دائم افکار مزاحم و عمدتاً وقایع گذشته که دیگر تمام شده است و یا آینده‌ای که هنوز نیامده وارد ذهن شده و باعث به وجود آمدن مشغله‌های فکری، مشکلات عصبی و درنهایت بروز ناراحتی‌های روحی و روانی و جسمی می‌شود. با فراگیری تکنیک‌های مدیتیشن فرد می‌تواند از گذشته و آینده فاصله گرفته در حال زندگی کند و به ارامش برسد.

دوره های دیگر مایندر