پلن ویژه یک ماهه مایندر
34 هزار تومان

پلن اشتراک ویژه 30 روزه مایندر .

با انتخاب این پلن میتوانید از تمام دوره های  درون وبسایت به مدت 1 ماه استفاده نمائید. شامل دوره مدیتیشن "نفس آنوشا" نمیباشد .
پلن ویژه 3 ماهه مایندر
98 هزار تومان

پلن اشتراک ویژه 3 ماهه مایندر .

با خریداری این پلن میتوانید به تمامی محتوای سایت به مدت 3 ماه دسترسی داشته باشید . شامل دوره مدیتیشن "نفس آنوشا" نمیباشد .
اشتراک دوره نفس آنوشا
100 هزارتومان

پلن اشتراک دوره نفس آنوشا (10 ماهه)

با انتخاب این پلن میتوانید از دوره مدیتیشن نفس آنوشا به مدت 10 ماه استفاده نمائید . شامل دوره های مدیتیشن "مایندر" نمیباشد .
پلن ویژه 12 ماهه
355 هزار تومان

پلن اشتراک ویژه 12 ماهه مایندر .

با خریداری این پلن میتوانید به تمامی محتوای سایت به مدت 12 ماه دسترسی داشته باشید. شامل دوره مدیتیشن "نفس آنوشا" نمیباشد .
اشتراک دوره مسیر روشن با پونه
120 هزارتومان

پلن اشتراک دوره مسیر روشن با پونه (10 ماهه)

با انتخاب این پلن میتوانید از دوره مدیتیشن مسیر روشن با پونه به مدت 10 ماه استفاده نمائید . شامل دوره های مدیتیشن "مایندر" نمیباشد .